Popularne

Pole Namiotowe Grotów 5 - nad jeziorem, w lesie, prąd, prysznice, WC, kuchnia letnia, cień,  / Gościm, DrezdenkoPole Namiotowe Grotów 5 - nad jeziorem, w lesie, prąd, prysznice, WC, kuchnia letnia, cień, / Gościm, Drezdenko
2021-07-07 16:32:09Noclegi
Domki 150 PLN Przyczepa 80 PLN Namiot osoba dorosla 25 PLN Dzieci do lat 13 -10 pln
Grotów 5 - pole namiotowe nad jeziorem Grotowskim, w lesie Puszczy Noteckiej, k ...

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

0.00 ( 0 opinii )
Print Friendly, PDF & Email
Single Article

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW Lubuskich Mazur

www.noclegi.LubuskieMazury.pl

1. Postanowienia wstępne

2. Definicje

3. Warunki korzystania z Serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl

4. Zasady korzystania z Ofert

5. Odpowiedzialność stron

6. Postanowienia końcowe

Załącznik: Polityka prywatności https://noclegi.lubuskiemazury.pl/index.php/polityka-prywatnosci

1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Gościom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących i dokonywanie ocen Użytkowników i Lokali, Atrakcji, Jedzenia, Sprzedam. Regulamin jest pod adresem https://noclegi.lubuskiemazury.pl/index.php/regulamin

2. Administrator umożliwia Użytkownikom i Gościom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.

3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu lub skorzystania z usługi Atrakcji, Jedzenia, Sprzedam.

4. Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.noclegi.LubuskieMazury.pl równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym Użytkownicy zostają poinformowani przed potwierdzeniem aktywacji usługi:

a. za pomocą odpowiedniego linku w formularzu aktywacyjnym lub

b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej lub

c. podpisując Regulamin dostarczony w wersji papierowej.

2. Definicje

1. Administratorem strony www.noclegi.LubuskieMazury.pl jest firma Lubuskie Mazury Krzysztof Kaczmarek z siedzibą w Ługi 50, 66-520 Dobiegniew, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 3160 dnia 29.01.2009 przez Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko,  NIP: 5950002950, REGON: 003136770, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 792 77 15 77

2. noclegi.LubuskieMazury.pl / Serwis – serwis internetowy, działający w domenie noclegi.LubuskieMazury.pl, prowadzony przez Administratora.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której wpis ze swoją ofertą jest widoczny w serwisie noclegi.LubuskieMazury.pl 

4. Aktywny Użytkownik – Użytkownik, którego prawidłowość danych została zweryfikowana przez Administratora i który  opłacił Abonament na zasadach określonych w Regulaminie, w czasie na jaki opłacony został Abonament.

5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z usługi Noclegi, Atrakcje, Jedzenie, Sprzedam

6. Noclegi – dom, apartament, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie noclegi.LubuskieMazury.pl

7. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Noclegu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub skorzystania z usługi Atrakcje, Jedzenie, Sprzedam.

8. Atrakcje - usługa świadcząca przez Użytkownika na rzecz Gościa.

9. Jedzenie - Usługa świadcząca przez użytkownika na rzecz Gościa/Konsumenta

10. Abonament – opłata co rok Użytkownika na rzecz Administratora.

11. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem Noclegu lub skorzystania z usługi Atrakcji ewentualnie Jedzenia lub Sprzedam, zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

12. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

13. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.

14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące oferowanych lub poszukiwanych usług, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, itd., na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3. Warunki korzystania z Serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl

3.1 Ogólne warunki korzystania z Serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl

1. Warunkiem technicznym korzystania z noclegi.LubuskieMazury.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.

2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik i Gość są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

3. Materiały zamieszczone przez noclegi.LubuskieMazury.pl , w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych noclegi.LubuskieMazury.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów noclegi.LubuskieMazury.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez noclegi.LubuskieMazury.pl, prowadzonych przez Lubuskie Mazury Krzysztof Kaczmarek oraz innych serwisach internetowych należących do firmy, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie noclegi.LubuskieMazury.pl do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu, utworów, zdjęć I filmów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty lub zmiany treści w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy:

- treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe,

- treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,

- treść narusza interesy Serwisu,

- treść narusza dobre imię Serwisu,

- treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,

- treść jest podpisana ciągiem przypadkowych znaków,

- treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc,

- ocena zamieszczona przez Gościa jest, w całości bądź w części, nie związana merytorycznie z oceną Oferty,

- Użytkownik nie opłacił abonamentu.

8. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści, oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona treść, ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.

9. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść, ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.

10. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:

1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;

2) Dane kontaktowe uprawnionego;

3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;

4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;

5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;

6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;

7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;

8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;

9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa;

11. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 10 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres właściciela Serwisu: Lubuskie Mazury Krzysztof Kaczmarek Ługi 50, 66-520 Dobiegniew.

12. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 10-11, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.

13. Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 10-11, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.

14. Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.

15. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.

16. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje treść lub ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej treści/oceny.

17. W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 14, Serwis usuwa zakwestionowaną treść/ocenę z bazy.

3.2 Zasady uczestnictwa

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.

3. Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Aktywnych Użytkowników, którzy dokonali opłaty Abonamentu w ramach noclegi.LubuskieMazury.pl. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta może pozostać w serwisie, przy czym będzie to Oferta nieaktywna.

Abonament 1 - 1 rok 200,00 zł brutto (1 wpis.), płatność co rok. VIDEO - rozumie się jako podanie linku do filmu na Youtube, strona WWW - rozumie się jako podanie linku do strony www, kup teraz - rozumie się przez umożliwienie zakupu usługi przez PayPal, oferta - możliwość przedstawienia swojej oferty, typy - wolne, zajęte, obiekt całoroczny itp., płatne kategorie - możliwość wpisów w abonamencie, formularz zapytania autora - zapytanie online, szczegóły profilu - dane kontaktowe, mapka, itp., Promocja "Pierwszy" - możliwość pozycjonowania na pierwszych pozycjach na liście, za dodatkową opłatą 7 dni 20zł, 14 dni 40 zł, 30 dni 80zł, promocja "Promocja "Specjalne"  - możliwość dodania do osobnej zakładki za dodatkową opłatą, 7 dni 20zł, 14 dni 40 zł, 30 dni 80zł. Wypowiedzenie 3 miesiące przed upływem terminu, na adres: Lubuskie Mazury, 66-520 Dobiegniew, Ługi 50.  

Abonament 2 - 1 rok 360,00 zł brutto (do 3 wpisów), płatność co rok. VIDEO - rozumie się jako podanie linku do filmu na Youtube, strona WWW - rozumie się jako podanie linku do strony www, kup teraz - rozumie się przez umożliwienie zakupu usługi przez PayPal, oferta - możliwość przedstawienia swojej oferty, typy - wolne, zajęte, obiekt całoroczny itp., płatne kategorie - możliwość wpisów w abonamencie, formularz zapytania autora - zapytanie online, szczegóły profilu - dane kontaktowe, mapka, itp., Promocja "Pierwszy" - możliwość pozycjonowania na pierwszych pozycjach na liście, za dodatkową opłatą 7 dni 20zł, 14 dni 40 zł, 30 dni 80zł, promocja "Promocja "Specjalne"  - możliwość dodania do osobnej zakładki za dodatkową opłatą, 7 dni 20zł, 14 dni 40 zł, 30 dni 80zł.  Wypowiedzenie 3 miesiące przed upływem terminu, na adres: Lubuskie Mazury, 66-520 Dobiegniew, Ługi 50. 

Abonament 3 - 1 rok 250,00 zł brutto (do 20 wpisów), płatność co pół roku. VIDEO - rozumie się jako podanie linku do filmu na Youtube, strona WWW - rozumie się jako podanie linku do strony www, kup teraz - rozumie się przez umożliwienie zakupu usługi przez PayPal, oferta - możliwość przedstawienia swojej oferty, typy - wolne, zajęte, obiekt całoroczny itp., płatne kategorie - możliwość wpisów w abonamencie, formularz zapytania autora - zapytanie online, szczegóły profilu - dane kontaktowe, mapka, itp., Promocja "Pierwszy" - możliwość pozycjonowania na pierwszych pozycjach na liście, za dodatkową opłatą 7 dni 20zł, 14 dni 40 zł, 30 dni 80zł, promocja "Promocja "Specjalne"  - możliwość dodania do osobnej zakładki za dodatkową opłatą, 7 dni 20zł, 14 dni 40 zł, 30 dni 80zł.  Wypowiedzenie 3 miesiące przed upływem terminu, na adres: Lubuskie Mazury, 66-520 Dobiegniew, Ługi 50. 

Abonament 4 - 1 rok 500,00 zł brutto (do 20 wpisów) płatność co rok. VIDEO - rozumie się jako podanie linku do filmu na Youtube, strona WWW - rozumie się jako podanie linku do strony www, kup teraz - rozumie się przez umożliwienie zakupu usługi przez PayPal, oferta - możliwość przedstawienia swojej oferty, typy - wolne, zajęte, obiekt całoroczny itp., płatne kategorie - możliwość wpisów w abonamencie, formularz zapytania autora - zapytanie online, szczegóły profilu - dane kontaktowe, mapka, itp., Promocja "Pierwszy" - możliwość pozycjonowania na pierwszych pozycjach na liście, za dodatkową opłatą 7 dni 20zł, 14 dni 40 zł, 30 dni 80zł, promocja "Promocja "Specjalne"  - możliwość dodania do osobnej zakładki za dodatkową opłatą, 7 dni 20zł, 14 dni 40 zł, 30 dni 80zł.  Wypowiedzenie 3 miesiące przed upływem terminu, na adres: Lubuskie Mazury, 66-520 Dobiegniew, Ługi 50.

Operatorem płatności on-line przez wybrany bank są Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, natomiast operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Warunkiem publikacji Ofert w ramach noclegi.LubuskieMazury.pl jest utworzenie Konta w drodze rejestracji pełnej i opłacenie corocznego Abonamentu. Rejestracja pełna polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownika zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego. Użytkownik, który dokonał Rejestracji pełnej, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, może korzystać z Serwisu, jednak nie ma dostępu do funkcjonalności związanych z publikacją Ofert. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Serwis, w szczególności publikacji Ofert musi dokonać Rejestracji pełnej i pełnej aktywacji Konta na zasadach określonych w Regulaminie i przejść proces weryfikacji prawidłowości danych Użytkownika przez Serwis. Ze względu na politykę Serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl dotyczącą oferowania usług o możliwie wysokiej wiarygodności, warunkiem dokonania aktywacji jest podanie NIP-u serwisowi noclegi.LubuskieMazury.pl, w celu sprawdzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Serwis może żądać przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo Użytkownika do danego Lokalu, np. aktu notarialnego, umowy najmu.

5. Rejestracja uproszczona opiera się na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Gościa z danymi podstawowymi tj. adresem e-mail, hasłem, imieniem i nazwiskiem, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach noclegi.LubuskieMazury.pl. Gość, który dokonał rejestracji uproszczonej może korzystać z Serwisu w zakresie wynikającym z Regulaminu, ale nie może publikować Ofert, może wyrazić tylko swoją opinię.

6. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

7. Z chwilą opłacenia pierwszej faktury lub paragonu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zatwierdzeniem regulaminu, zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik lub Gość będący Konsumentem może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować serwis noclegi.LubuskieMazury.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli zamówiona przez Użytkownika lub Gościa  usługa, zostanie za jego wyraźną zgodą wykonana w całości natychmiast lub przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia, wówczas Użytkownik lub Gość traci możliwość odstąpienia od umowy. Użytkownik/Gość zamawiając natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczeniu usług.

Użytkownik może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny minimum trzy miesiące przed zakończeniem rocznego okresu, którego data figuruje przy wpisie oferty Użytkownika.

9. Użytkownik i Gość zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.

10. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika lub Gościa.

11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w jego imieniu.

12. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, co musi zostać wykazane stosownymi dokumentami.

13. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne. Świadczenie Usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przed zakończeniem rocznego okresu, którego data figuruje przy wpisie oferty Użytkownika. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowane oświadczenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Lubuskie Mazury Krzysztof Kaczmarek, 66-520 Dobiegniew, Ługi 50.

14. Użytkownik i Gość przyjmują do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.

15. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Gościa nie będącego Konsumentem, Administrator może zawiesić jego Konto.

3.3. Wiadomości wewnętrzne

1. Administrator udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą dostęp do korespondencji prowadzonej przez Gościa do Użytkownika z w ramach podanego przez Użytkownika adresu e-mail, na który taka wiadomość przyjdzie. Warunkiem korzystania z Wiadomości wewnętrznych jest dokonanie przez Użytkownika pełnej aktywacji Konta.

Gość może także kontaktować się z Użytkownikiem, przez rozmowę telefoniczną, dzwoniąc na telefon Użytkownika widoczny w ogłoszeniu Oferty.

2. Każde zapytanie wysyłane przez formularz przez Gościa poprzez Serwis jest wysyłane przez Serwis bezpośrednio na konto e-mail Użytkownika.

3. W ramach rezerwacji przez Gościa, Użytkownik ma możliwość pobrania od Gościa zadatku/zaliczki na rezerwację, poprzez płatność online przez PayPal lub Przelewy24.pl umieszczoną w wpisie Użytkownika danej Oferty w noclegi.LubuskieMazury.pl . Użytkownik zawiera osobną umowę z Przelewy24.pl i będzie posiadał swoje konto do wpłat przez Gościa w Przelewy24.pl, z którego będzie mógł przelać pieniądze na dowolne swoje konto bankowe.

4. Zasady korzystania z Ofert

4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert

1. W ramach umowy, Aktywny Użytkownik udostępnia w Serwisie za pomocą panelu administracyjnego Ofertę, będącą informację handlową obejmującą Dane:

a) nazwę własną Oferty, przy czym nazwa ta nie może zawierać wskazania adresu strony www Użytkownika lub Lokalu, nr telefonu, cen, informacji o promocjach, standardzie oraz innych dodatkowych opisów nie związanych z nazwą, w szczególności wskazujących na położenie Oferty;

b) opis główny Oferty

c) opis dodatkowy Noclegu, Atrakcji, Jedzenia, Sprzedam w postaci ofert specjalnych (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc),

d) do 20 zdjęć Lokalu,

e) dane teleadresowe Oferty,

f) oznaczenie lokalizacji Oferty na mapie,

g) cennik Oferty,

h) profil właściciela Oferty,

(łącznie: „Dane”).

2. Przedmiotem Oferty może być jeden Nocleg, Atrakcji, Jedzenia, Sprzedam... . Użytkownik może publikować w ramach Serwisu więcej niż jedną Ofertę, niezależnie od kategorii, zgodnie z zakupionym abonamentem.

3. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian Danych za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne.

4. Użytkownik nie może w ramach noclegi.LubuskieMazury.pl zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.

5. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni noclegi.LubuskieMazury.pl i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach danych:

a) skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI

b) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,

c) elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,

e) swoich formularzy kontaktowych,

7. Dopuszcza się zamieszczanie przez Użytkownika następujących tagów html:

<div></div>

<span></span>

<h1></h1>

<h2></h2>

<h3></h3>

<h4></h4>

<b></b>

<ol></ol>

<li></li>

<i></i>

<sub></sub>

<sup></sup>

<br />

4.2 Opłaty

1. Użytkownik może korzystać z usług serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl polegających na udostępnianiu Ofert w ramach regulaminu/umowy po dokonaniu pełnej rejestracji, weryfikacji danych i uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie noclegi.LubuskieMazury.pl

2. Ceny Abonamentu znajdują się na stronie w zakładce „Abonamenty”, https://noclegi.lubuskiemazury.pl/index.php/dodaj-nocleg-atrakcje/plans  Ceny abonamentu dotyczą publikacji więcej niż jednej Oferty w ramach Serwisu.

3. Abonament uprawnia do korzystania z usługi publikacji Oferty w Serwisie przez czas określony, wskazany w Abonamencie. Publikacja Oferty Użytkownika dokonywana jest przez Serwis przez czas określony, tj. okres, na jaki został wykupiony Abonament. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci usunięcia części danych teleadresowych.

4. W okresie promocyjnym określonym w Abonamencie Użytkownik nie ma możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu. Zakres funkcjonalności wynika każdorazowo z treści zawartej umowy.

5. Płatność będzie dokonywana przez Użytkownika przelewem online przez  Zapłać on-line  lub w swoim panelu na Przelewy24.pl, którego operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, na rzecz noclegi.LubuskieMazury.pl lub w wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika, przez noclegi.LubuskieMazury.pl, ewentualnie gotówką lub płatność przelewem online.

Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunki Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

7. Aktywny Użytkownik zawierając umowę z firmą Lubuskie Mazury Krzysztof Kaczmarek oraz wybierając określony abonament, oprócz płatności opisanych w pkt.6 ma możliwość wyrażenia zgody na płatności cykliczne. Kwota pieniężna odpowiadająca wysokości wartości opłaty za Abonament (w zależności od tego na jaki Abonament Użytkownik zdecydował się) będzie pobierana przez Operatora Płatności Przelewy24.pl. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności kwartalnie, półrocznie bądź rocznie w zależności od tego jaki abonament aktywny Użytkownik wybrał.

8. W przypadku likwidacji Konta, rezygnacji z publikacji Oferty lub rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota Abonamentu nie podlega zwrotowi.

9. Lubuskie Mazury Krzysztof Kaczmarek wystawia Użytkownikom faktury lub paragonu za zakup Abonamentu oraz usług promocji jego ogłoszenia (promocja-osobna zakładka, pozycja na górze listy) na następujących zasadach:

a) faktury lub paragonu przesyłane na konto e-mail Użytkownika.

b) w przypadku braku zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej, Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z faktur elektronicznych na rzecz faktur papierowych dostarczanych Użytkownikowi drogą pocztową.

4.3 Sprawdzony - polecony

1. Oferta spełniające kryteria weryfikacyjne otrzymuje oznaczenie „sprawdzony - polecony” z logo Lubuskie Mazury.

2. Kryteriami uznania za obiekt sprawdzony jest:

a) zweryfikowanie istnienia Lokalu, Atrakcji, Jedzenia przez wizytę pracownika serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl oraz możliwość polecenia przez noclegi.LubuskieMazury.pl jako godny uwagi;

b) to, że Lokal, Atrakcja, Jedzenie ma aktywną opcję dodawania opinii i ich nie usuwa oraz ma widoczną co najmniej 3 pozytywne opinie;

d) to, że Lokal, Atrakcja, Jedzenie jest zarejestrowany w serwisie noclegi.LubuskieMazury.pl przynajmniej przez rok i nie było żadnych skarg Gości lub Konsumentów.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl o zmianach w Lokalu, Atrakcji, Jedzenia skutkujących niezgodnością oznaczeń „sprawdzony-polecony” ze stanem faktycznym.

4. W razie stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, oznaczenie „sprawdzony - polecony” może być usunięte bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika.

4.4 Pozycjonowanie

1. Obecność na górze listy w Serwisie noclegi.LubuskieMazury.pl Oferty, może być aktywowana przez Użytkownika w swoim panelu za dodatkową opłatą.

4.5 Promocja

1. Użytkownik uiszczając dodatkową opłatę, może skorzystać z promocji "Pierwszy" - pozycjonowanie w serwisie.

2. Użytkownik może być obecny w osobnej zakładce pod nazwą Warte Uwagi w Serwisie noclegi.LubuskieMazury.pl, uiszczając dodatkową opłatę.

4.6 Oceny, komentarze

4.6.1. Informacje ogólne

1. Integralną częścią Serwisu jest możliwość ocen i komentarzy, które służą do wystawiania przez Gości komentarzy oraz ocen Lokali, Atrakcji, Jedzenia.

2. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji na podstawie pięciu gwiazdek.

3. Gość/Konsument może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Noclegu, Atrakcji, Jedzenia w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Oferty i związanych z nimi usług.

4. Treści ocen, komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis noclegi.LubuskieMazury.pl.

5. W przypadku braku ocen Oferty Użytkownika znajdującej na liście na stronie, będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego panelu oceny lub wpisania swojego komentarza.

6. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie Ofert oraz Ofert innych Użytkowników. Obowiązek ten wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503). Pouczenie to wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl za czyny Użytkowników naruszające zakaz.

7. Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, w wyniku otrzymania negatywnych opinii lub komentarzy.

4.7 Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Zawierając umowę,

1) Administrator powierza Użytkownikowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe Gości do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszym Regulaminie;

2) Użytkownik powierza Administratorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe klientów Użytkownika zamieszczone w formularzu zapytania wysyłanego do Użytkownika.

2. Dane osobowe opisane w pkt. 1) i 2) zwane są dalej łącznie „Danymi Osobowymi”.

3. Administrator i Użytkownik zwani są dalej łącznie „Stronami”.

4. Administrator niniejszym oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych opisanych w pkt. 5.1. ppkt 1) jest administratorem Danych Osobowych i że przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „Rozporządzeniem”).

5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych opisanych w pkt. 5.1. ppkt 2) jest administratorem Danych Osobowych i że przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „Rozporządzeniem”).

6. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone im Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

7. Strony oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

8. Strony będą przetwarzać powierzone Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu.

9. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu Danych Osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

10. Strony zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych.

11. Strony zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji usług Serwisu.

12. Strony zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Stron, jak i po jego ustaniu.

13. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

14. W miarę możliwości Strony pomagają sobie wzajemnie w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

15. Strony po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Użytkownikowi w ciągu 24h.

16. Strony zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia mają prawo kontroli, czy środki zastosowane przez drugą Stronę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu Danych Osobowych spełniają postanowienia umowy.

17. Strony udostępniają sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

18. Strony mogą powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Strony w niniejszym Regulaminie.

19. Strony ponoszą wobec siebie pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

20. Strony są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

21. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Strony Danych Osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Stron, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Stron Danych Osobowych.

5. Odpowiedzialność stron

5.1 Odpowiedzialność Administratora

1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.1.8. - 3.1.17. Regulaminu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich działania stanowiące naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług i towarów objętych Ogłoszeniami i Ofertami Użytkowników i Gości, ich wypłacalność i zdolność do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników i Gości.

2. Administrator ponosi względem Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność za czyny dokonane z winy nieumyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za aktualnie obowiązujący go Abonament. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, bądź Abonament wygasł, odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kwoty 100 złotych. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści wiązane z ich Goścmi i Klientami.

4. Odpowiedzialność Administratora wyłączona zostaje względem podmiotów nie będących Konsumentami w przypadku: działania siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Administratora, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie błędu oprogramowania komputerowego, uszkodzenia sprzętu komputerowego, awarii serwerów, działania albo zaniechania podwykonawców, pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, strajku, sporu pracowniczego, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

5.2 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje Użytkownika z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Abonamencie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres Lubuskie Mazury Krzysztof Kaczmarek 66-520 Dobiegniew, Ługi 50.

2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, Serwis noclegi.LubuskieMazury.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronie internetowej Serwisu noclegi.LubuskieMazury.pl.

2. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

3. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik powinien, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianie, wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oświadczenie, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy zawartej z Administratorem po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot opłat poniesionych na rzecz Serwisu Nocowanie.pl, proporcjonalnie do zakresu spełnionych przez Nocowanie.pl świadczeń.

4. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

https://noclegi.lubuskiemazury.pl/index.php/polityka-prywatnosci

Opinie

Przyjemne miejsce
Miła atmosfera
Czystość

Opinia osoby odwiedzajacej

Dodaj opinię
Print Friendly, PDF & Email

Na mapie